Villkor

Villkor för Gårdsauktioner anordnade av FarmarAuktioner Sverige AB

A ALLMÄNT

A1 Vid av Farmarauktioner Sverige AB anordnade gårdsauktioner säljes uppdragsgivarens djur och/ eller inventarier. Försäljning för annans räkning kan också förekomma, vilket då särskilt anmärkes.

A2 Farmarauktioner Sverige AB tecknar särskilt auktionsavtal med uppdragsgivaren/ säljaren. Till auktionsavtalet bör säljaren foga de handlingar med uppgifter som behövs för att auktionskatalog skall kunna upprättas, såsom t ex härstamningsbevis för djur och dyligt. Intyg skall bifogas för de djur som är veterinärundersökta.


B ANSVAR FÖR DJURS OCH INVENTARIERS BESKAFFENHET

B1 Säljare och köpare erinras om att Farmarauktioner Sverige AB anordnar gårdsauktionerna endast som ett led i sin serviceverksamhet. All försäljning sker på uppdrag av säljaren, i säljarens namn och för säljarens räkning. Något kommissionsförhållande föreligger inte. Säljaren ansvarar därför ensam för alla uppgifter om godset samt för fel och brister avseende försåld egendom. Farmarauktioner Sverige AB är följaktligen befriat från allt ansvar såväl vad avser alla uppgifter om godset som avseende godset beskaffenhet. Säljaren skall kontrollera de uppgifter beträffande djur och inventarier som förts in i auktionskatalogen och senast dagen före auktionen till Farmarauktioner Sverige AB anmäla eventuella felaktigheter i katalogen. Djur, inventarier och annat lösöre säljes i det skick det befinner sig i vid klubbslaget.

B2 Säljaren ansvarar för djur och inventarier fram till klubbslaget, därefter är risk och ansvar köparens.

B3 Eventuell tvist rörande beskaffenheten hos sålda djur och inventarier eller djurs härstamning föres direkt mellan köpare och säljare. I reklamationsfall har köparen att omedelbart underrätta säljaren. Sådan underrättelse bör bekräftas skriftligt. Reklamationsanspråk beträffande djur skall då säljaren så fordrar, styrkas med veterinärintyg. Farmarauktioner Sverige AB åtager sig att i tvistefall föreslå lämplig uppgörelse, om båda parter gör hänvändelse härom till Farmarauktioner Sverige AB. Alla reklamationer av djur förutsätter att köparen följt gällande rekommendationer om handhavande av inköpta djur.

B4 Djur skall vara friskförklarade enligt gällande bestämmelser. Kor bör vara juverhälsodeklarerade.

B5 Farmarauktioner Sverige AB äger i auktionskatalogen eller i samband med auktionen icke lämna andra uppgifter om säljarens djur eller annat gods än de säljaren själv uppgivit eller som följer av punkt A2. Farmarauktioner Sverige AB äger dock rätta uppenbara felaktigheter i säljarens uppgifter.

B6 För denna auktion annonserade djur, inventarier och maskiner som angivits på auktionsförteckning får ej avyttras/försäljas på annat sätt.


C REGLER FÖR BUDGIVNING

C1 Farmarauktioner Sverige AB avgör om avgivet bud skall antagas eller förkastas.

C2 Skulle bud avgivas under klubbslaget eller tvist om avgivet bud uppstå efter slaget, kan efter Farmarauktioners Sverige AB avgörande godset utbjudas på nytt.

C3 Gällande mervärdesskatt tillkommer på varje inropsbelopp. lnropsbeloppet jämte mervärdesskatten utgör köpeskillingen.


D REDOVISNING TILL SÄLJAREN

D1 Kreditköp sker undantagslöst på villkor att säljaren äger rätt att återta egendomen intill dess att denna är till fullo betald. Köparen och säljaren är införstådda med att kreditköp sker under den bestämda förutsättningen att säljarens fordran på köparens och säljarens återtagandeförbehåll avseende försålt gods genom klubbslaget och kreditgodkännandet överlåtes till Farmarauktioner Sverige AB. Köparen kan därför med befriande verkan därefter endast erlägga betalning till Farmarauktioner Sverige AB. (se vidare nedan under punkt E5)

D2 Om inropat gods måste ropas ut igen på grund av att köparen ej kan godkännas eller betala kontant enligt punkt E 1 och omförsäljningen sker till lägre belopp än vid första utropet, utbetalar Farmarauktioner Sverige AB till säljaren som likvid endast omförsäljningsbeloppet jämte moms därpå.

D3 Säljaren erlägger enligt auktionsavtalet till Farmarauktioner Sverige AB en försäljningsprovision som utgår med viss procent på inropsbeloppet. Provisionen och annan Farmarauktioner Sverige AB tillkommande ersättning för kostnader i samband med försäljningen avdrages i regel vid redovisningen enligt punkt D 4 nedan.

D4 Farmarauktioner Sverige AB utbetalar till säljaren likviden + moms för försålt gods mellan 6-7 månader efter auktionen. I vissa fall kan utbetalning helt eller delvis ske tidigare, dock tidigast sjätte dagen efter auktionen, varvid ränta avdrages. Likviden utgöres av köpeskillingen med avdrag för provisioner och avgifter enligt punkt D 3 ovan, jämte eventuell ränta. Observera att Farmarauktioner Sverige AB i vissa tvistefall kan innehålla likviden enligt punkt E 8.

D5 Provision: Kontakta Farmarauktioner Sverige AB


E KÖPARENS SKYLDIGHETER MM

E1 Av Farmarauktioner Sverige AB för kredit godkända och för auktionsförrättaren kända köpare erhåller i allmänhet 4 månaders kredit varav 2 månader räntefritt. Därefter debiteras grundränta efter procentsats, som vid varje tillfälle fastställes av Farmarauktioner Sverige AB. Övriga köpare betalar kontant på auktions¬dagen eller, efter överenskommelse, inom tio (10) dagar. Har betalning ej skett inom föreskriven tid debiteras i samtliga ovanstående alternativ dröjsmålsränta. Företrädare för juridiska personer skall genom uppvisande av aktuellt registreringsbevis/ fullmakt styrka sin behörighet.

E2 Visst gods kan vid gårdsauktion säljas endast mot kontant betalning på auktionsdagen. Detta anges i så fall särskilt.

E3 På alla inrop, som inte betalas kontant på auktionsdagen, utsändes auktionsfaktura upptagande köpeskillingen, samt upplupen ränta.

Växel räknas inte som betalning förrän den infriats. Fakturabelopp understigande 2.000 kr exkl moms skall betalas inom 10 dagar. Alla förbrukningsvaror (t ex diesel, hö, foder, byggmaterial etc) som faktureras skall betalas inom 10 dagar. Fakturaavgift uttages med 50 kr exkl moms per faktura.

E4 Om genom köparens åtgärder värdet av Farmarauktioner Sverige ABs rätt till försålda djur eller inventarier minskar eller äventyras äger Farmarauktioner Sverige AB rätt att säga upp överenskommen kredit till omedelbar betalning. Detsamma skall gälla om av annat skäl kreditbeloppets rätta betalning kan anses osäker.

E5 Äganderätten till på kredit försålt gods övergår inte till köparen förrän full betalning och ersättning för alla eventuella kostnader erlagts till Farmarauktioner Sverige AB . Som ovan under D1 framgår äger Farmarauktioner Sverige AB  intill så skett återta försålt gods. Denna rätt omfattar även avkomma från djur som varit dräktig vid auktionstillfället. Skulle inropat djur insjukna, skadas eller dö eller annat gods skadas eller förkomma efter klubbslaget, men innan äganderätten övergått till köparen, är denne ändå skyldig att betala köpeskillingen. (jfr punkt B3 ovan). Om försålt djur återtages av Farmarauktioner Sverige AB förbehåller sig Farmarauktioner Sverige AB rätt att slakta djuret om det ej kan genast vidareförsäljas. Det åligger likväl köparen att till Farmarauktioner Sverige AB inbetala hela köpeskillingen jämte eventuell ränta och ersättning för kostnader med avdrag för djurets slaktvärde enligt avräkningsbesked som tillställes köparen. Köparen har icke rätt att utnyttja inropat gods som säkerhet för fordran vare sig mot den, för vars räkning godset försålts, eller mot Farmarauktioner Sverige AB förrän det är till fullo betalt; ej heller har köparen rätt att kvitta sin skuld till Farmarauktioner Sverige AB på grund av inropet mot fordran på den för vars räkning godset sålts (jfr punkt D1).

E6 Skulle under kredittiden rättslig åtgärd såsom utmätning eller kvarstad vidtagas beträffande inropat gods, är köparen skyldig att upplysa kronofogdemyndigheten om Farmarauktioner Sverige ABs återtaganderätt till godset enligt villkoren för auktionsköp. Köparen är även skyldig att omedelbart underrätta Farmarauktioner Sverige AB om den av kronofogdemyndigheten vidtagna åtgärden.

E7 Godkännes ej köparen kan varan utbjudas på nytt. Sker därvid omförsäljning till ett lägre belopp än vid första utropet är det den förste köparen skyldig att erlägga skillnaden till säljaren.

E8 Om tvist anmäles till Farmarauktioner Sverige AB innan likvid enligt punkt D 4 utbetalats till säljaren, äger Farmarauktioner Sverige AB på köparens begäran innehålla likviden tills tvisten lösts, om Farmarauktioner Sverige AB bedömer det skäligt.

E9 För transporterna från auktionerna ansvarar respektive köpare för. Farmarauktioner Sverige AB kan dock samordna och i den omfattning det är möjligt ombesörja uttransporterna av djur till av transportföretaget fastställd taxa. Inropade djur och inventarier skall bortföras från auktionsplatsen utan onödigt dröjsmål. Inropat gods får icke bortföras utan Farmarauktioner Sverige ABs medgivande.

E10 Auktionsgods ska avhämtas omgående dock senast 2 veckor efter auktionsdagen. Därefter har säljaren rätt att uttaga skälig ersättning.